ລາຍຮັບຂັັ້ນພ ັ້ນຖານຕະຫລອດຊີວິດຈະເລີັ້ມຕ ັ້ນໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ ໃນອິນໂດເນເຊຍ…ຕ ໍ່ໄປແມໍ່ນໃນໂລກ !

Laotian Media Release for 17-8-2017 Anouncement-

Download the Press Release Here

Comments are closed